فرم
لیست مشارکت الکترونیکی گلستان
تاریخ تکمیل فرمنوعموضوعواحد متولیفایل مرتبط(پیش نویس قبل نظردهی)قانون مرتبطتاریخ شروع اظهار نظرتاریخ پایان اظهار نظرشرح/توضیحاترای گیری الکترونیکی
1400/11/25 10:09:10
دستورالعمل ها
دستور العمل انتخاب واحد تولیدی نمونه
1. معاونت نظارت بر اجرای استاندارد
Download
قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 و اصلاحات بعدی آن و ضوابط و آیین نامه های اجرایی ذیربط مصوب شورای عالی استاندارد
1400/11/25
1400/12/05

رای گیری الکترونیکی

1400/11/25 09:54:32
بخشنامه ها
نحوه توزیع عادلانه نمونه بین آزمایشگاه های همکار استانی
1. معاونت نظارت بر اجرای استاندارد و مدیران تخصصی ذی ربط

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
1400/11/26
1400/12/05
هدف از تدوین این شیوه نامه تعیین پروتکل و الگوریتم توزیع عادلانه نمونه بین آزمایشگاه های همکار استانی می باشد

رای گیری الکترونیکی