معرفي خدمات اداره كل استاندارد گلستان
 
عنوان خدمت نحوه ارائه
زیرخدمت
راهنمای
استفاده از
زیرخدمت
اطلاعات تکمیلی زیرخدمت )شناسنامه زیرخدمت( لینک صفحه
دریافت خدمت
FAQ SLA شماره تماس و نام
واحد پاسخگوی
زیرخدمت
عنوان خدمت
کلان )شناسه
خدمت(
عنوان زیر خدمت
)شناسه زیرخدمت(
تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي
10031455000
تدوين استانداردهاي ملي ►
10031455100
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع تدوين استاندارد ملي ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره امور تدوين/ آقاي گرزین / 32480519
مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (CODEX,IEC,ISO,OIML) ►
10011455101
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره امور تدوين/ آقاي گرزین / 32480519
تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد
13011456000
تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد  ►
13011456100
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران

--------
سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ►
سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / اقای نوروزی 32480502
 
تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد   ►
13011456101
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران

--------
سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ►
سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / اقای نوروزی 32480502
تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد  ►
13011456102
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت متولي سازمان ملي استاندارد
تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد   ►
13011456103
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت
تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد  ►
13011456104
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►


 دريافت راهنماي زير خدمت ►
لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات بانك اطلاعاتي كارشناسان استاندارد ►
سامانه جامع تدوين استاندارد ملي ►
سوالات متدوال زیرخدمت سوالات متدوال زیرخدمت 
بيانيه توافق سطح خدمت كارشناس استاندارد حقيقي :
اداره آموزش و ترويج/خانم چهره گشا /

42480519

------------------
صدور پروانه كارشناسي استاندارد حقوقي
پروانه اشخاص حقوقي متقاضي تهيه پيش نويس استانداردهاي ملي :
اداره امور تدوين / آقاي گرزین32480519
تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي   ►
13011456105
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح  خدمت كميته تاييد صلاحيت /آقاي گرزین
32480519
  
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي  ►
13011456106
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت متولي سازمان ملي استاندارد
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي   ►
13011456107
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت متولي سازمان ملي استاندارد
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي    ►
13011456108
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت متولي سازمان ملي استاندارد
نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا
10031457000
صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد    ►
10031457100
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
امان بایی / 32480508
تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد  ►
10031457102
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
امان بایی / 32480508
نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل  ►
10031457103
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
امان بایی / 32480508
نظارت بر ايمني آسانسور   ►
10031457104
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►    لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه مديريت بازرسي آسانسور ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
امان بایی / 32480508
نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها  ►
10031457105
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر استاندارد تجهيزات تفريحي ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت بخش برق و مکانیک / اقای تاجیکداخلی 340
نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار   ►
10031457106
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
امان بایی / 32480508
نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي  CNG  ►
10031457107
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر استاندارد جايگاه هاي CNG ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه  توافق سطح خدمت اداره اوزان و مغیاسها / اقای صفایی32480516
نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي بر   ►
10031457108
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت بخش برق و مکانیک / اقای عباسیداخلی 385
نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه    ►
10031457109
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
امان بایی / 32480508
نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه    ►
10031457110
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
امان بایی / 32480508
صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد    ►
10031457111
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت  ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
امان بایی / 32480508
صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال   ►
10031457112
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ►  لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
امان بایی / 32480508
ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي

10031458000
صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي)  ►
10031458100
الكترونيكي   لينك دريافت راهنماي زير خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه صادرات و واردات ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره صادرات و واردات / آقاي خسروی 32480518
تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره)   ►
10031458101
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير  خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه صادرات و واردات ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره صادرات و واردات / آقاي خسروی 32480518
صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي  ►
10031458102
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
امان بایی / 32480508
صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور، باتري، لاستيك و تبلت وارداتي )  ►
10031458103
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اجراي استاندارد/ آقاي
امان بایی / 32480508
صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر  ►
10031458104
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ثبت كالا و برند ►

 لينك دريافت راهنماي زير خدمت صدور گواهي صادر كننده برتر ►
لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه صادرات و واردات ► سوالات متدوال زیرخدمت 

سوالات متدوال زیرخدمت 
بيانيه توافق سطح خدمت اداره صادرات و واردات / آقاي خسروی 32480518
ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي

10031459000
نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي)  ►
10031459100
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اوزان و مقياسها/ آقاي اخوان  32480516
علامت گذاري وسايل توزين و سنجش   ►
10031459101
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اوزان و مقياسها/ آقاي اخوان  32480516
ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع   ►
10031459102
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير  خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اوزان و مقياسها/ آقاي اخوان  32480516
نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك )  ►
10031459103
الكترونيكي لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اوزان و مقياسها/ آقاي اخوان  32480516
صدور گواهينامه كاليبراسيون   ►
10031459104
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اوزان و مقياسها/ آقاي اخوان  32480516
نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول    ►
10031459105
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه اندازه شناسي قانوني ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره اوزان و مقياسها/ آقاي اخوان  32480516
ترويج و فرهنگ سازي استاندارد
10031940000
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه ترويج استاندارد ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت ادارهروابط عمومی/خانم سلطانی / 32480529
آموزش استاندارد سازي
18051941000
آموزش استاندارد سازي برون سازماني  ►
18051941100
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه مديريت يكپارچه آموزش ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره آموزش و ترويج/خانم چهره گشا  / 32480519
آموزش كارشناسان استاندارد  ►
18051941101
الكترونيكي   لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه مديريت يكپارچه آموزش ► سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه توافق سطح خدمت اداره آموزش و ترويج/خانم چهره گشا  / 32480519
آموزش مسئولين كنترل كيفيت  ►
18051941102
الكترونيكي  لينك دريافت راهنماي زير خدمت ► لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات سامانه مديريت يكپارچه آموزش ►

سامانه نظارت بر اجراي استاندارد ►
سوالات متدوال زیرخدمت  بيانيه
توافق سطح خدمت
اداره آموزش و ترويج/خانم چهره گشا  / 32480519