گزارش تصویری بيشتر

مدیرکل استاندارد گلستان در نخستین روز از هفته استاندارد در واحد تولیدی دلند الکتریک، حضور یافت.

مدیرکل استاندارد گلستان در نخستین روز از هفته استاندارد در واحد تولیدی دلند الکتریک، حضور یافت.
1400/1/15 یکشنبه