"ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 91 اخذ رشوه وسوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره هدیه وموارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری ووظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی وحقوقی به جز دستگاهها ذیربط خود تخلف محسوب می شود"


مراجعین محترم:
در صورت مشاهده هرگونه تخلف بر اساس ماده 91 قانون مدیریت هدمات کشوری لطفا مراتب به بازرس مربوطه دراداره کل اطلاع رسانی شود.


مشخصات بازرس :
نام و نام خانوادگی : علی ربیع نژاد
شماره همراه : 09111770377
شماره مستقیم : 01732480530
محل استفرار : طبقه اول - اتاق شماره5